[appbox googleplay org.bbbooks.android]
Trang chủ » Dã Sử » Càn Long Du Giang Nam

Càn Long Du Giang Nam

Ðời nhà Minh từ lúc bị Lý Tự Thành soán nước của vua Thái Tổ, Thuận Trị Hoàng Ðế đem binh qua mà đánh lấy nước lại cải hiệu là Ðại Thanh , đóng đô tại BắcKinh , dùng người Mông Cổ cai quản việc quân , đi đánh dẹp từ Bắc chí Nam , tóm thâu thiên hạ , soán ngôi cai trị có chín mười năm dư , truyền đặng bốn đời vua , truyền đến vua Càn Long lên ngôi , vua này rất nên thông minh , việc văn đã hay , nghề võ lại giỏi , hiểu biết thiên văn , thông hay địa lý , những sách chư tử bá gia đều thạo.Thủa ấy thiên hạ ở yên , người người vui nghiệp làm ăn , tám phương đến cống , muôn nước tới chầu , ngựa thả về núi Nam Sơn , đồ binh khí dẹp vào kho , tu luyện việc văn rất nên có phước, tọa hưởng thanh bình .Ngày nọ vua Càn Long lâm trào, lúc canh năm đồng hồ điểm ba , bên tả giọng trống Long Phụng , bên hữu đánh chuông Kiển Dương , quan Nội Thị Thái Giám đàn hầu ra trước , cung phi mỹ nữ hầu sau , văn quan võ bá chầu hai bên, vua ngự Kim Loan Ðiện ngồi trên Long Sàng, kế đến quần liêu lớn nhỏ đồng tung hô triều bái , xong rồi , vua truyền chiếu chỉ rằng : ” Từ khi trẫm thừa nghiệp Thánh Tổ Thần Thông mà nối ngôi báu này , dưới nhờ sức chư khanh, trên nhờ trời ủng hộ , gió thuận mưa hòa , nước mạnh dân an , hưởng nghiệp thái bình , muôn dân hưởng phước , lúc rảnh rang trẫm có ngụ một câu đối, nếu chư khanh ai đối được sẽ trọng thưởng .”Khi ấy các quan đại thần đều tâu : ” Xin Bệ hạ ngự phê cho chúng tôi biết .”Vua liền dạy Nội thị đem văn phỏng tứ bửu và giấy kim tương rồi phê câu ấy như vầy :” Thượng Ðế lúc hành binh, trống sấm, cờ mây, đao gíó, tên mưa, trời bố trận.”Lúc ấy các quan coi rồi đứng trân trân nhìn nhau, không ai đối đặng.

Bình luận

bình luận

Trả lời

Về trang web

Trang web bbbooks.vn được thực hiện do sở thích cũng như phục vụ nhu cầu cá nhân, sau đó chia sẻ cho cộng đồng.

Ebook tại bbbooks.vn được sưu tầm từ các nguồn trên internet và được download hoặc đọc hoàn toàn miễn phí.

Các tính năng thường xuyên được cập nhật.

Bản quyền sách

Bản quyền thuộc về tác giả, nhà xuất bản, nhóm tạo ebook..., ebook đưa lên cố giữ nguyên nguồn ebook tuy nhiên cũng có thể mất thông tin khi định dạng lại cho phù hợp với phần mềm đọc sách.

Không khuyến khích in ấn (ít ra cũng giúp ích cho môi trường) và thương mại hóa ebook.

Phần mềm đọc sách trên di động

Khuyến nghị dùng Chrome để truy cập trang web. Để tối ưu cho thiết bị di động bạn nên tải Phần mềm đọc sách BBBooks cho Android hoặc Window Phone từ Store theo liên kết dưới đây:

Android: Tải từ Play store

Window Phone: Tải từ Window store