The app was not found in the store. :-( #wpappbox

Links: → Visit Store → Search Google
Trang chủ » Dã Sử » La Thông Tảo Bắc

La Thông Tảo Bắc

Tần nguyên soái đem binh định Bắc.

Đường Trinh Quán ngự giá thân chinh.

 

Truyện này nối theo truyện Thuyết Đường; thuở
bấy giờ vua Đường Thái Tôn đặt an ngôi báu, hiệu là Trinh Quán năm thứ ba,
thiên hạ đều thâu gồm về một mối, mưa thuận gió hòa, muôn dân lạc nghiệp.

Ngày kia Đường Thái Tôn lâm triều, bá quan đồng
chầu chực, xảy thấy Huỳnh môn quan vào quỳ trước điện tâu:

– Muôn tâu bệ hạ! Nay có sứ Bắc phiên qua, xin
vào yết kiến, hiện đang đứng hầu tại ngọ môn, xin thánh hoàng chỉ phán.

Vua Thái Tôn nghe tâu liền phán rằng:

– Nay Bắc Phiên đã sai sứ đến, vậy hãy cho hắn
vào.

Huỳnh môn quan vâng chỉ, lui ra dạy sứ Bắc vào
triều. Khi Bắc Phiên sứ thần vào đến nơi; vua Thái Tôn xem thấy người ấy, đầu đội
mũ ô sa, mình mặc áo đỏ, mặt chằm vằm vác hất, râu đen dài lăng quăng, tay cầm
lá sớ quỳ xuống tâu rằng:

– Tôi là Bắc Phiên sứ thần họ Châu tên Cang đến
chầu Nam trào thánh chúa, xin chúc cho bệ hạ sống lâu muôn tuổi. Nguyên tôi
vâng lệnh chúa tôi là Xích Bích Bửu Khương Vương La Sào Hớn, và nguyên soái Tô
Xa Luân, đệ tờ biểu chương này kính dâng cho bệ hạ.

Châu Cang nói dứt lời hai tay nâng sớ dâng
lên, thị thần tiếp lấy trải lên long án. Vua Thái Tôn xem suốt, thấy đề mười
hai câu thơ như vầy:

 

Bắc Phiên Xích Bích Bửu Khương Vương

Đại tướng tiên phuông thủy đảm đảm đương

Lập đế tam niên dân tận oán

Cố ngã hưng binh phạt nể bang

Đường soán Tùy trào cai nhất tội

Khí phụ chuyên quyền đáo xứ vương

Sát huynh diệt đệ chơn hứa ác

Tự trưởng oai quan yểm chúng bang

Sanh cầu Kính Đức lai dưỡng mả

Hượt tróc Tần Quỳnh hiệp tướng đao

Nhược yếu ngã bang binh bất chí

Chỉ tương tuế tuế quá lai triều 

Bình luận

bình luận

Trả lời

Về trang web

Trang web bbbooks.vn được thực hiện do sở thích cũng như phục vụ nhu cầu cá nhân, sau đó chia sẻ cho cộng đồng.

Ebook tại bbbooks.vn được sưu tầm từ các nguồn trên internet và được download hoặc đọc hoàn toàn miễn phí.

Các tính năng thường xuyên được cập nhật.

Bản quyền sách

Bản quyền thuộc về tác giả, nhà xuất bản, nhóm tạo ebook..., ebook đưa lên cố giữ nguyên nguồn ebook tuy nhiên cũng có thể mất thông tin khi định dạng lại cho phù hợp với phần mềm đọc sách.

Không khuyến khích in ấn (ít ra cũng giúp ích cho môi trường) và thương mại hóa ebook.

Phần mềm đọc sách trên di động

Khuyến nghị dùng Chrome để truy cập trang web. Để tối ưu cho thiết bị di động bạn nên tải Phần mềm đọc sách BBBooks cho Android hoặc Window Phone từ Store theo liên kết dưới đây:

Android: Tải từ Play store

Window Phone: Tải từ Window store