The app was not found in the store. :-( #wpappbox

Links: → Visit Store → Search Google
Trang chủ » Trung Hoa » Thất Chơn Nhơn Quả

Thất Chơn Nhơn Quả

Bìa sách

EPUB

Tác giả: Lâm Xương Quang

Thể loại: Trung Hoa


Đọc online

Giới thiệu

Nguyên truyện Thất-Chơn nầy, xưa có bổn cũ, mà câu
văn chẳng đặng rành rẽ, nghĩa lý chẳng đặng minh bạch, sợ người coi chẳng hiểu
thấu, nghe chẳng đặng thông mà bỏ qua, và trong truyện chẳng đặng mở mang, nhiều
câu vắn tắt, khó rõ diệu mầu, thấy tưởng như việc thường, chẳng hiểu chỗ báu trọng.
Tôi rất muốn mở mang trong truyện báu mà chưa đặng y như lời nguyện.

May đâu năm nọ tôi ở tỉnh Vân-Nam rồi qua tỉnh Tứ
Xuyên, đến nhà thờ của ông Thừa-Tướng ở nghỉ chơn. Nhớ tưởng lời lẽ trong bộ Thất-Chơn,
thầm xét thấu nghĩa lý diệu mầu, trọn mấy ngày biên sắp thành thơ tên là “Thất-Chơn
Nhơn-Quả truyện”. Hiệp theo lời tục mà bày tỏ chuyện xưa; do trong thế sự nhân
tình đặng chỉ dẫn người lầm lỗi; đem việc tội phước mà tỉnh ngộ lòng người, lấy
Đạo diệu mầu mà mở mang cho hậu thế. Thiệt lời khuyên lành răn dữ, có ích xiết
bao!

Khi đó có ông Vương-Đạo-Hội coi thấy đặng vui mừng,
biểu tôi gắng sức ra công mà sửa cho trọn bộ. Tôi thấy ông có ý khắc bản ấn tống
nên tôi hết lòng xét duyệt, xong đưa ông xem luôn chẳng nghỉ. Ông thường nói với
tôi rằng:

– Sách nầy thật đáng đứng bậc nhất trong sách dạy
tu hành chơn lý.

Tôi hỏi: “Xưa nay cũng có nhiều kinh sách nói việc
tu chơn, sao chọn sách nầy làm bực nhứt?”

Ông đáp: “Kinh sách tu chơn tuy nhiều, mà lời nói
vọng cũng rất nhiều. Hoặc lấy phép lực mà nói Đạo, hoặc mượn Tiên Phật mà làm cớ
đặng dụ người không biết, lầm hiểu mà ham thành Tiên Phật. Không xét trong thâm
tâm tánh mạng của mình thì tu làm sao cho thành đặng? Lấy xảo dối đời, nói việc
cao xa, làm cho người khó mà minh biện. Sách nói tu hành như vậy thì dùng sao đặng?
Vì vậy mà cho sách nầy là bậc nhứt. Vả lại, sách nầy từ đầu đến cuối đã không một
lời dối, lại thêm khuyên nhủ lòng người bước nơi đường đất chắc cầu theo lẽ thiệt
chơn, trong việc đời nhiều chỗ thế tục thường nghe, nên lẽ giả chơn chắc thiệt
hiện bày, đáng để số một.

Tôi xét lại trong thiên hạ, ai mà gặp Thất-Chơn nầy
là người hữu hạnh, rán xem tìm cho thấu nghĩa lý cùng chỗ cứu cánh diệu mầu.
Sách nầy là sách của các vị Tiên Phật, trước kia cũng có lâm trần, mà biết hồi
đầu tỉnh ngộ, thật là nẻo lương phương. Cũng như lấy kim vàng thử bịnh người,
thấu trong gan phổi, há chẳng cho sách nầy là đứng bực nhứt sao?”

Ông lại biểu để thêm hai chữ Nhơn-Quả thật rất
hay! Than ôi! Ông Vương-Đạo-Hội đặng biết sách nầy là chỗ tri âm ngàn đời. Người
đời sau có ai đọc sách này mà hiểu biết như ông vậy chăng? Ông hiểu sách này của
Thất-Chơn thì ông là tri âm ngàn đời của Thất-Chơn, lại muốn khắc bản in truyền
cho đời sau, thì ông cũng là tri âm của tu chơn đời sau. Ông một mình mà đặng
làm tri âm hai đời, đáng bậc đạo cả, thiệt là người chí chơn chẳng sai!

Huỳnh-Vinh-Lượng

Bình luận

bình luận

Trả lời

Về trang web

Trang web bbbooks.vn được thực hiện do sở thích cũng như phục vụ nhu cầu cá nhân, sau đó chia sẻ cho cộng đồng.

Ebook tại bbbooks.vn được sưu tầm từ các nguồn trên internet và được download hoặc đọc hoàn toàn miễn phí.

Các tính năng thường xuyên được cập nhật.

Bản quyền sách

Bản quyền thuộc về tác giả, nhà xuất bản, nhóm tạo ebook..., ebook đưa lên cố giữ nguyên nguồn ebook tuy nhiên cũng có thể mất thông tin khi định dạng lại cho phù hợp với phần mềm đọc sách.

Không khuyến khích in ấn (ít ra cũng giúp ích cho môi trường) và thương mại hóa ebook.

Phần mềm đọc sách trên di động

Khuyến nghị dùng Chrome để truy cập trang web. Để tối ưu cho thiết bị di động bạn nên tải Phần mềm đọc sách BBBooks cho Android hoặc Window Phone từ Store theo liên kết dưới đây:

Android: Tải từ Play store

Window Phone: Tải từ Window store